Adatkezelés

ADATKEZELÉSI ÉS ADATBIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

A Sziget Szerelvény Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság („Társaság”) mint adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelme mellett. Különösen fontosnak tartjuk ügyfeleink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Társaságunk a GDPR (az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete) szabályozásával összhangban a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz mindent olyan biztonsági intézkedést, tervezési, szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Társaságunk az adatkezelési tevékenységének és gyakorlatának megismertetése céljából, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban az alábbi tájékoztatást nyújtja. A tájékoztató mindenkor hatályos szövege elérhető Társaságunk honlapján.

 1. ELÉRHETŐSÉGEK
  1.1
  A Társaság adatai, elérhetőségei:

1.2 Társaságunknál adatvédelmi tisztviselő nem működik.

1.3 Társaságunk honlapjaival összefüggésben tárhelyszolgáltató partnereink:

A www.kazansziget.hu címen elérhető honlapunkkal kapcsolatban:

 • név: Brill Life Média Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 85.
 • cégjegyzékszám: Cg.01-09-969549
 • képviseli: Vámos Kitti ügyvezető
 • honlap: www.brill-life.hu
 • e-mail: info@brill-life.hu

A http://szigetszerelveny.hu címen elérhető honlapunkkal kapcsolatban:

 • név: K9 Gear Korlátolt Felelősségű Társaság
 • székhely: 2310 Szigetszentmiklós,Bajcsy-Zsilinszky utca 43/A.
 • cégjegyzékszám: Cg.13-09-171803
 • képviseli: Mráz Zoltán ügyvezető
 1. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK

Adatkezelési irányelveink összhangban vannak a hatályos adatvédelmi szabályokkal, így különösen az alábbi jogszabályok adatvédelmi tárgyú rendelkezéseivel.

GDPR az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (teljes nevén: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről)
Eker tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
Infotv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Mt. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
Ptk. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Grtv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
Sztv. a számvitelről 2000. évi C. törvény
 1. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

3.1 Jogszerűség, tisztesség, átláthatóság: a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük. 

3.2 Célhoz kötöttség: a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon. 

3.3 Adatbiztonság: minden személyes és bizalmas adatot szigorúan bizalmasan kezelünk. Az adatbiztonság terén a Társaság a megelőzést, adatvédelmi incidens esetén az azonnali és hathatós kárenyhítés elvét tartja szem előtt. Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben. 

3.4 Adatpontosság: a Társaságnál kezelt személyes adatoknak pontosnak és lehetőség szerint naprakésznek kell lenniük, a Társaság minden ésszerű intézkedést megtesz ennek érdekében. 

3.5 Adattakarékosság: a Társaság az adatkezelés során csak az adott adatkezelési célhoz feltétlenül szükséges személyes adatokat kezeli (rögzíti), minden más személyes adatot az adott adatkezelési cél vonatkozásában töröl. 

3.6 Korlátozott adattárolás: a Társaság a személyes adatokat csak az adott adatkezelési célhoz feltétlenül szükséges ideig kezeli, ezt követően azokat haladéktalanul törli.

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

4.1 Társaságunk az Ön személyes adatait önkéntes hozzájárulás vagy törvényi felhatalmazás alapján jogosult kezelni.

4.2 Ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, Társaságunk a személyes adatokat az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli, gyűjti, rögzíti, rendszerezi, tárolja és használja fel. Önnek jogában áll a hozzájárulását az adatkezelés bármely szakában visszavonni.

4.3 Amennyiben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.

4.4 Bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, mint amilyen például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

4.5 Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön nem a saját személyes adatait adja meg, adatközlőként az Ön kötelessége és felelőssége az érintett személy adatközléshez és adatkezeléshez történő hozzájárulásának a beszerzése az adatközlést megelőzően.

4.6 Direkt marketing vagy hírlevél szolgáltatást Társaságunk nem végez, ilyen célból adatokat nem tárol, nem kezel.

 1. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK
Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam
Honlap üzemeltetéseCél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság mérése, statisztikai célok. Társaságunk jogos érdeke IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak adatai,az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa 0 hónap
Panaszügyintézés, észrevételre, panaszra válaszadás Jogi kötelezettség teljesítése Teljes név, e-mail cím, telefonszám, levelezési cím, egyéb személyes üzenet 5 évig

5.1 A weboldalunk látogatóinktól csak abban az esetben kérjük el a személyes adataikat, amennyiben ajánlatkérés céljából közvetlenül fel kívánják venni Társaságunkkal a kapcsolatot. Ez esetben az Ön neve, telefonszáma, e-mail címének, valamint az Ön által az ajánlat adásához szükségesnek tartott és önkéntes hozzájáruláson alapuló személyes adatai megadása szükséges.

5.2 Az Ön által megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

5.3 Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a fenti elérhetőségeinken kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

5.4 Ön szabadon dönthet arról, hogy a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatit megadja-e. Amennyiben Ön a fenti személyes adatait nem adja meg, abban az esetben Önnel a kapcsolatot nem tudjuk felvenni, nem tudunk Önnek árajánlatot adni.

5.5 Amennyiben az árajánlatban foglalt ajánlati kötöttségünk időtartama alatt Ön nem köt Társaságunkkal szerződést, az Ön által megadott személyes adatokat töröljük.

5.6 Amennyiben Önnel szerződéses kapcsolatot létesítünk, a szerződés megkötése és teljesítése érdekében csak a legszükségesebb mértékben és időtartamig az alábbi személyes adatait kezeljük:

az Ön neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, a szállítási cím, teljesítési címe, adószáma.

5.7 Ön dönthet úgy, hogy a fenti személyes adatait nem kívánja megadni, ez esetben azonban Társaságunk nem tud Önnel szerződéses kapcsolatot létesíteni.

5.8 Amennyiben Önnel a szerződéses kapcsolat nem jön létre, az Ön által önkéntesen közölt személyes adatait, amennyiben azok kizárólag Társaságunk általi marketing célú felhasználásához kifejezetten nem járul hozzá, töröljük.

 1. A HONLAPUNKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

6.1 A Társaságunk weblapjának meglátogatása alkalmával a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

6.2 A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, illetve a Társaságunkkal való kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelenül, pontatlanul vagy hiányosan megadott adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

6.3 Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

6.4 Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja a regisztráció törlésével, az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásával, illetve a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy az adatok zárolásának kérésével.

6.5 A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását technikai okokból 15 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

6.6 Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el, vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve szükség esetén megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

6.7 A kazansziget.hu címen elérhető honlapunkon a honlap megfelelő működése érdekében sütiket használunk. Ezzel kapcsolatban bővebb információ a honlapon érhető el.

 1. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELÉS 

7.1 Üzlethelyiségünkben és az azt övező telephelyünkön vásárlóink biztonsága, Társaságunk vagyonbiztonsághoz fűződő jogos érdeke, valamint a bűncselekmények megelőzése és felderítése céljából kamerákat üzemeltetünk, erre telephelyünk bejáratánál is felhívjuk vásárlóink figyelmét. Vásárlóink a Társaságunk telephelyére történő belépéssel hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk a fenti célok érdekében videofelvétel készüljön.

A kamerák darabszáma és helye:

Eladótérben: 2 db,

Raktárban: 2 db,

Kültéren: 8 db.

 1. EGYÉB ADATKEZELÉS

8.1 Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

8.2 Társaságunk külföldre nem továbbít személyes adatokat.

8.3 A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de ezt csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben tesszük.

 1. A személyes adatok tárolásának módja, AZ adatkezelés biztonsága

9.1 Társaságunk számítástechnikai eszközei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, a fióktelephelyein és az adatfeldolgozónál találhatóak.

9.2 Társaságunk az alkalmazott informatikai eszközeit úgy választja meg, és úgy használja, hogy a kezelt személyes adatok:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek legyenek
 • az adatkezelés hitelessége és hitelesítése biztosított legyen
 • az adatok változatlansága igazolható legyen
 • jogosulatlan hozzáféréstől védett legyen

9.3 Társaságunk az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése vagy megsemmisítése, véletlen megsemmisülése ellen, sérülés, vagy alkalmazott technológia megváltozása okán történő hozzáférhetetlenné válás ellen.

9.4 A különböző nyilvántartásunkban kezelt adatokat védjük attól is, hogy azok ne legyenek összekapcsolhatóak, így az érintetthez rendelhetőek.

9.5 A technika mindenkori fejlettségének megfelelő műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatok hatékony védelméről. Ennek keretében megőrizzük:

 • az adatok titkosságát, így csak az férhet az adathoz, aki arra jogosult
 • az adatok sértetlenségét,
 • az adatok rendelkezésre állását.

9.6 Társaságunk informatikai rendszerei és hálózata Társaságunk méretéhez és anyagi lehetőségeihez mérten törekszik védelmet nyújtani a számítógéppel támogatott csalások, ipari kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépes vírusok, számítógépes betörések és egyéb támadások ellen.

9.7 Társaságunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában résztvevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben, titoktartási kötelezettség terhe mellett jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

9.8 Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

9.9 Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében minden előírást betartunk az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

 1. az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

10.1 Tájékoztatáshoz való jog:

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk vagy a megbízott adatfeldolgozóink által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes, kivéve, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

10.2 Az adatokhoz való hozzáféréshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy a személyes adatainak a kezelése folyamatban van-e, ha igen milyen adatkezelési folyamat zajlik. Jogosult a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapni.

Társaságunk kérés esetén az adatkezelés tárgyául szolgáló személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az ilyen adatszolgáltatások további másolataiért Társaságunk jogosult az adminisztratív költségei fedezetéül ésszerű díjat felszámítani.

Társaságunk a kérelem benyújtását követő legfeljebb 1 hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

10.3 A helyesbítéshez való jog:

Ön kérheti Társaságunktól az Önre vonatkozó pontatlanul rögzített, vagy később megváltozott személyes adat helyesbítését, kiegészítését.

10.4 Törléshez való jog:

Ön jogosult kérni, hogy Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben

 • a személyes adatokra már nincsen szükség abból a célból, amelyre azokat gyűjtötték,
 • Ön az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatok további kezelésére,
 • a személyes adatokat az uniós, vagy tagállami jogszabályok alapján törölni kell,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • és a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal kapcsolatos szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

Az adatok törlését nem lehet kezdeményezni, ha az adatkezelés szükséges például a véleménynyilvánítás szabadságához, közérdek, jogi igény előterjesztése, védelme, vagy jogi kötelezettség teljesítése érdekében, tudományos, történelmi kutatás céljából.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítéséről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

10.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön jogosult kérni, hogy Társaságunk korlátozza az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, addig az időtartamig, amíg a pontosság ellenőrzése elvégzésre kerül,
 • az adatkezelőnek már nincsen szüksége az adatokra, de Ön jogai érvényesítése érdekében igényli azok kezelését,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték, de Ön az adatok törlése helyett azok korlátozását kéri,
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, a korlátozás addig tart, amíg megállapítást nyer, hogy a tiltakozó jogos indokai, vagy az adatkezelő jogos indokai éveznek-e elsőbbséget.

10.6 Adathordozáshoz való jog:

Ön jogosult az Önre vonatkozó adatok adatkezelő általi rendelkezésre bocsátását kérni és azokat számítógéppel olvasható formátumban adathordozón megkapni abból a célból, hogy azokat másik adatkezelőnek továbbítsa.

10.7 Tiltakozáshoz való jog:

Ön jogosult az Önre vonatkozó adatok kezelése ellen tiltakozni. Az adatkezelő ez esetben a személyes adatokat nem jogosult tovább kezelni, kivéve, ha olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön jogaival, jogos érdekeivel szemben.

Jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésről az adat felvételekor adunk Önnek tájékoztatást.

Amennyiben az üzletszerzés, profilalkotás céljából történt adatok további kezelése ellen tiltakozik, akkor az adatkezelést a fenti célból nem lehet tovább folytatni.

10.8 Visszavonás joga:

Ön jogosult az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerű adatkezelésnek minősül.

10.9 Panaszhoz való jog

Ön jogosult a személes adatainak kezelésével szemben panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, amelynek elérhetőségei:

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

Örömmel vesszük, ha panaszával elsőnek hozzánk fordul, hogy azt mielőbb kivizsgáljuk és orvosoljuk.

Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint az adatkezelő székhelye szerint illetékes, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bírósági eljárásról további információkat a www.birosag.hu honlapon tudhat meg.

10.10 Az Ön jogaival kapcsolatos eljárási szabályaink

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban, vagy az Ön hozzájárulásával, elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben tiltakozásának helyt adunk, abban az esetben az adatkezelést, beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is, megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 1. az Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk, így az adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változatának közzététele Társaságunk honlapján történik.

Szigethalom, 2018. május 25.